บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏระเบียบขององค์กร กฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานสากล และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมองค์กรให้บรรลุถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลทั่วไป

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ไว้ดังนี้

  1. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งหมายความรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ พันธสัญญาที่สำคัญ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวทาง การปฏิบัติงาน
  2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ที่จะต้องพึงตระหนักและทำความเข้าใจในงานของตน ว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานใด ๆ รวมถึงเข้าใจผลกระทบและความเสียหายจากการไม่ปฎิบัติตาม ตลอดจนการปฎิบัติไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ พนักงานอาจถูกพิจารณาเรื่องวินัยพนักงานตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
  3. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ และตระหนักว่าการกระทำที่ผิดหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
  4. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องสร้างความตระหนักรู้ โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม
  5. บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อดูแลการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
  6. บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการปฏิบัตงาน การควบคุม การกำกับดูแล และการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน อาทิ บุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  7. พนักงานที่ให้ข้อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นหรืออาจเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ จะได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ