บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่

อีกทั้งสามารถตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่องค์กรยั่งยืน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลทั่วไป และเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งหมายความรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ พันธสัญญาที่สำคัญ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวทาง การปฏิบัติงาน

  2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ที่จะต้องพึงตระหนักและทำความเข้าใจในงานของตน ว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานใด ๆ รวมถึงเข้าใจผลกระทบและความเสียหายจากการไม่ปฎิบัติตาม หรือปฎิบัติไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว

  3. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้

  4. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องสร้างความตระหนักรู้ โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม

  5. บริษัทฯ ได้มีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อดูแลการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

  6. พนักงานที่ให้ข้อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นหรืออาจเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ จะได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ