รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 216,065,386 4.79%
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 89,937,364 1.99%
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND 79,234,900 1.76%
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 59,759,720 1.33%
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 58,881,847 1.31%
9. สำนักงานประกันสังคม 58,641,851 1.30%
10. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%
11. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 34,062,100 0.76%
รวม 2,895,892,344 64.23%