รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ณ วันที่ 01 มีนาคม 2565

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 459,650,645 10.19%
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 94,183,440 2.09%
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 81,772,675 1.81%
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 67,797,752 1.50%
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 63,906,959 1.42%
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 57,715,433 1.28%
10. สำนักงานประกันสังคม 49,499,151 1.10%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 1,355,811,184 30.58%
รวม 4,486,225,790 100.00%