รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 344,333,936 7.64%
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 96,311,037 2.14%
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 57,737,901 1.28%
7. สำนักงานประกันสังคม 57,006,771 1.26%
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 51,280,980 1.14%
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 46,100,682 1.02%
10. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 1,788,319,671 34.53%
รวม 4,508,849,117 100.00%