บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)

การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน 2563
การควบคุมภายใน 2562
การควบคุมภายใน 2561
การควบคุมภายใน 2560
การควบคุมภายใน 2559
การควบคุมภายใน 2558
การควบคุมภายใน 2557
การควบคุมภายใน 2556
การควบคุมภายใน 2555