บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการ จัดการกลยุทธ์ เพื่อให้การเติบโตของ บริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายหลักของ องค์กร ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนวัตกรรม ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการดําเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปทําธุรกิจหรือมีการลงทุน โดยคํานึงถึงเป้าหมายผลการ ดําเนินงานและการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ตอบสนองต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม สอดรับกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อลดโอกาสและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง และ/ หรือการให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ ที่จะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง