บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี
บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี
PTTGC ได้รับรางวัลในสาขา “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม” รางวัลเกียรติยศตลาดเงินตลาดทุนไทย จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
PTTGC ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รางวัล Thailand Oleochemicals Company Of The Year
รางวัล Thailand Oleochemicals Company Of The Year
TOL ได้รับรางวัล Thailand Oleochemicals Company Of The Year ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จาก Frost & Sullivan โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีความเติบโตของรายได้ ความเป็นผู้นำในตลาด ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์ด้านการค้า และการตลาดตลอดปีที่ผ่านมา
รางวัล IAA Awards for Listed Companies
รางวัล IAA Awards for Listed Companies
บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วย CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
PTTGC รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2557 (ธงขาว-ดาวเขียว หรือ Green Star Award) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ใบรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ใบรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
PTTGC สาขา 2 รับมอบใบรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon footprint for organization) ประจำปี 2557
Carbon Footprint of Products Carbon Footprint for Organization
Carbon Footprint of Products Carbon Footprint for Organization
ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อีกทั้ง PTTGC สาขา 2, 3 และ 6 ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 13
รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 13
CEO รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 13 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ แก่นิสิตเก่าและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
Collective Action Coalition Against Corruption
Collective Action Coalition Against Corruption
PTTGC ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
Thailand’s Top Corporate Brand Values
Thailand’s Top Corporate Brand Values
บริษัทฯ ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 3 ซึ่งบริษัทมีมูลค่าแบรนด์องค์กร 48,852 ล้านบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation)
รางวัลเลขานุการบริษัทแห่งปี ของเอเชีย
รางวัลเลขานุการบริษัทแห่งปี ของเอเชีย
PTTGC ได้รับรางวัล Secretary of The Year ในงาน 2nd Asian company secretary of the year award จัดโดยวารสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง
Corporate Governance Asia Recognition Awards
Corporate Governance Asia Recognition Awards
PTTGC ได้รับรางวัล THE BEST OF ASIA 2014: Asia's Most Promising Company on Corporate Governance จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia เป็น 1 ใน 12 บริษัทในเอเชีย