Thailand Top Company Awards 2018
Thailand Top Company Awards 2018
GC รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภท Corporate Sustainability Awards ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน รางวัลดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
หุ้นขวัญใจมหาชน
หุ้นขวัญใจมหาชน
GC รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards)” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ รางวัลนี้จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
กลุ่ม GC ได้รับรางวัลรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประเภทธงขาวดาวทองจำนวน 9 โรงงาน ได้แก่ ARO1, OLE1, OLE2, OLE3, HDPE1, TOCGC, TSCL, GGC และ TEX สะท้อนถึงการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป
รางวัล ESG 100
รางวัล ESG 100
GC ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
GC สำนักงานระยอง (RO) ผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนอาคารลดคาร์บอนเป็นที่แรกในระยอง จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดยประเมินจาก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลงฟอสซิล การใช้น้ำ การใช้สารทำความเย็น การจัดการของเสีย และการปลูกต้นไม้
Drive Awards 2018
Drive Awards 2018
GC ได้รับรางวัล Drive Awards 2018 : Strategy ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เด่นชัด และภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ Circular Economy มีธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี
GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2018” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในงานมอบรางวัล Money & Banking Awards 2018 สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม
ใบประกาศนียบัตร Water footprint
ใบประกาศนียบัตร Water footprint
โรงงาน Aromatic 2 ของ GC ได้รับการรับรองการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ Benzene, Paraxylene, Orthoxylene จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
GC Group รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับแพลทินัม 3 รางวัล ระดับเพชร 6 รางวัล และ ระดับทอง 3 รางวัล"
ประกาศนียบัตรฉลากลดโลกร้อน
ประกาศนียบัตรฉลากลดโลกร้อน
GC Group ได้รับประกาศนียบัตรฉลากลดโลกร้อน จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ GC สาขา 11 : โรงงาน LDPE และ โรงงาน LLDPE , TOC Glycol, TSCL, GGC, และ TFA จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 2% เมื่อเทียบกับปีฐาน
รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
GC Group ได้รับโล่รางวัล จำนวน 16 สาขา ได้แก่ GC2, GC3,GC4, GC5, GC6, GC7, GC8, GC11, GC12, TOGC Glycol (EOEG), TOC Glycol (EA), TSCL,  PPCL (Phenol plant), PPCL (BPA plant), GGC และ TEX ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รางวัล Zero Accident
รางวัล Zero Accident
GC ได้รับรางวัล Zero Accident จำนวน 3 บริษัท GC3, TSCL และ TEX  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงให้เป็นศูนย์