Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (A-List) จาก CDP
รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมพื้นที่นำร่องการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงาน
รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมพื้นที่นำร่องการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงาน
บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรต้นแบบนำร่องการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงาน
ONES to Watch 2020
ONES to Watch 2020
CEO ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 6 รายชื่อผู้บริหารที่น่าจับตามอง โดย ICIS สื่อออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลด แสดงให้เห็นว่า GC เป็นบริษัทที่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และคู่แข่งทั่วโลกให้ความสนใจ
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ PHN คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2562 แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก
Top Employer 2020
Top Employer 2020
GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย” จากสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลเทียยบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วโลก
Eco Innovation Forum 2019
Eco Innovation Forum 2019
GC สาขา 3 รับรางวัล "โรงงานอุตสาหกรรม 4.0" ได้แก่ GC สาขา 5, GC สาขา 6, GC สาขา 2, GC สาขา 3, GC สาขา 4 และ GC สาขา 12 รับรางวัลโรงงานที่สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งผลให้การนิคมอุตสาหกรรมได้รับรางวัล Eco World Class และ Eco Excellence ในงาน Eco Innovation Forum 2019
Investor Relations Awards
Investor Relations Awards
GC ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Investor Relations Awards ประจำปี 2562 ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
Thailand Sustainability Investment (THSI)
Thailand Sustainability Investment (THSI)
GC ได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2558-2562) สะท้อนการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Environmental, Social and Governance: ESG) และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
SET Sustainability Award of Honor
SET Sustainability Award of Honor
GC ได้รับรางวัล SET Sustainability Award of Honor ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล หรือ ESG ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน และโปร่งใส
ประกาศนียบัตรโครงการ Thailand Voluntary Emission Trading Scheme (Thailand V-ETS)
ประกาศนียบัตรโครงการ Thailand Voluntary Emission Trading Scheme (Thailand V-ETS)
GC Group ได้รับประกาศนียบัตรโครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand V-ETS) ได้แก่ GC สาขา 6 และ 12
Low Carbon and Sustainable Business Index (LCSi) 
Low Carbon and Sustainable Business Index (LCSi) 
GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
GC Group คว้า 18 รางวัล ในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ระดับ 5 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 (4 ปีติดต่อกัน)