UN Global Compact LEAD
UN Global Compact LEAD
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ LEAD (ระดับสูงสุด) จาก 41 องค์กรทั่วโลกตั้งแต่ปี 2559
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิก ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่ม ธุรกิจเคมีภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และติดอันดับ Top 10 ประเภท DJSI Worldและ Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 จากผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตดีเยี่ยม รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่โปร่งใส ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
Thai Chamber of Commerce (TCC) Outstanding Ethics Award
Thai Chamber of Commerce (TCC) Outstanding Ethics Award
บริษัทฯ คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสีย ในธุรกิจ รวมถึงการมีจิตสำนึกการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า ซึ่งนับเป็นความสำเร็จ อย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง
Low Emission Support Scheme (LESS) Certificate
Low Emission Support Scheme (LESS) Certificate
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรฯ จากโครงการฟื้นป่า สร้างแหล่งเรียนรู้ วิถีชุมชนยั่งยืน (เขาห้วยมะหาด) พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักความยั่งยืน
Thailand Corporate Excellence Award
Thailand Corporate Excellence Award
บริษัทฯ คว้ารางวัล Distinguished Award ในหัวข้อ Sustainable Development Excellence เป็นปีแรก ซึ่งจัดโดย TMA แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนที่ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ และกำหนดเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ขององค์กร
CSR-DIW
CSR-DIW
"กลุ่มบริษัทฯ (17 โรงงาน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืน"
โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) 
โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) 
GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยมในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Thailand Sustainability Investment (THSI)
Thailand Sustainability Investment (THSI)
GC ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับมาตฐานสากล
FTSE4Good Index
FTSE4Good Index
บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินของ FTSE และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมรวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง
EcoVadis
EcoVadis
บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้าน ESG โดย EcoVadis ในระดับเงินด้วยคะแนน 62 คะแนน Percentile ที่ 90 โดยบริษัทติด Top 10% ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
รางวัล Distinguished Issuer
รางวัล Distinguished Issuer
GC คว้ารางวัล Distinguished Issuer ในงาน Best Bond Awards 2019 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA สะท้อนให้เห็นว่าตราสารหนี้ของบริษัทฯ มีความโดดเด่น ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างเหมาะสม