International Finance Award 2019
International Finance Award 2019
บริษัทคว้า 2 รางวัล คือ Best CEO ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และ Best Investor Relations ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล โดย International Finance Magazine
Drive Award 2019
Drive Award 2019
รับรางวัล DRIVE Award และ The Best of DRIVE Award สาขา Industrials ในงาน Drive Award 2019 โดยเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากผลประกอบการปี 2018 และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ด้านการบริหารจัดการองค์กร ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล การทำประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืน
World Finance Sustainability Awards
World Finance Sustainability Awards
GC ได้รับรางวัลอันดับ 1 ขององค์กรในอุตสาหกรรมเคมี ปี 2562 จากนิตยสาร World Finance ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินที่ทรงอิทธิพลในประเทศอังกฤษ และยุโรป
MSCI ESG Rating
MSCI ESG Rating
GC รับการประเมินในระดับ BBB และเป็นอันดับที่ 5 ของโลกในกลุ่ม Commodity Chemical ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลุงทุนว่าบริษัทมีการดำเนินการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม
The Asset Awards
The Asset Awards
GC ได้รับ 2 รางวัล ในงาน The Asset Awards 2019 ได้แก่ Platinum Award for ESG และ Best CEO รางวัลนี้จัดขึ้นโดยจัดโดย นิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินในระดับภูมิภาค
UN Global Compact LEAD
UN Global Compact LEAD
GC เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ LEAD (สูงสุด) จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรที่อยู่ในระดับนี้ทั่วโลกมีเพียง 37 องค์กรเท่านั้น และเป็นหนึ่งในองค์กรของไทยเพียงรายเดียว เนื่องจาก GC ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
FTSE4Good Index
FTSE4Good Index
GC ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของ FTSE และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 การได้รับคัดเลือกดังกล่าวสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง (Environmental, Social and Governance (ESG) Performance)
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562
GC Group รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับแพลทินัม 3 รางวัล ระดับเพชร 4 รางวัล และ ระดับทอง 1 รางวัล"
Dow Jones Sustainability Indices
Dow Jones Sustainability Indices
GC คว้าอับดับที่ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) และอยู่ในระดับ Top 10 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ประเภท DJSI World และ Emerging Markets กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
Asian Excellence Award 2019
Asian Excellence Award 2019
GC คว้า 4 รางวัลในงาน Corporate Governance Asia 9th Asian Excellence Award 2019 ได้แก่ รางวัล Asia's Best CEO (Investor Relations), Asia's Best CFO (Investor Relations), Best Investor Relations Professional (Thailand) และ Best Investor Relations Company (Thailand) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019
GC รับรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019" ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 รางวัลนี้จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ของ GC คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Operation)