นายสุรชัย อจลบุญ

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุรชัย อจลบุญ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 พฤษภาคม 2566

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1) รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ไม่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัสดุ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1

 • 22 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 2

 • 30 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
 • 1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 22 พ.ค. 2566 - 9 เม.ย. 2567 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ก.ย. 2559 - ก.ย. 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน