นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

อายุ: 55 ปี 4 เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 เมษายน 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 9 เมษายน 2567 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Laws (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
 • Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหาร การงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 64 สำนักงาน ก.พ. (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
 • East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิการศึกษาด้านกฎหมายแนวปฏิบัติทางการค้า (Trade Practices Law)
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งรวมถึงการร่างกฎหมายและการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 9 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 9 แห่ง

 • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต.
 • 10 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • 9 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • 29 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 30 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 26 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • 26 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 8 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 27 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 25 ก.ย. 2566 - 31 ต.ค. 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 23 เม.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2565 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
 • มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน