นายเพทาย หมุดธรรม

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเพทาย หมุดธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

อายุ: 58 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 12 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Murray State University, U.S.A.
 • มหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สำนักงบประมาณ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 329/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเคมี เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง ความมั่นคง และการกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 12 ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2565 - 2567 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 2563 - 2565 รักษาการแทน ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
 • 2560 - 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน