นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธันวา เลาหศิริวงศ์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

อายุ: 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2566

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • IBM/Harvard Management Development Program ปี 2544
 • IBM/INSEAD Management Development Program ปี 2541
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 60)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน. 13) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2561
 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4/2559
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและวัสดุ การเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง นวัตกรรม ความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 1 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 26 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 18 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอลทีแมน จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 เม.ย. 2565 - 30 ต.ค. 2566 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - 2565 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
 • 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน