26 กันยายน 2565
แจ้งกรรมการลาออก
14 กันยายน 2565
ขอเชิญผ้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
31 สิงหาคม 2565
แจ้งการเลิกกิจการของบริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด และบริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด
29 สิงหาคม 2565
แจ้งการเลิกกิจการบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
22 สิงหาคม 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 สิงหาคม 2565
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
10 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
06 กรกฎาคม 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท
04 กรกฎาคม 2565
การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด และบริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด
04 กรกฎาคม 2565
รายงานความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด