13 กุมภาพันธ์ 2567
(แก้ไข) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
12 กุมภาพันธ์ 2567
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
12 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
12 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
12 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
12 กุมภาพันธ์ 2567
นำส่งงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
12 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
02 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
22 มกราคม 2567
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
05 มกราคม 2567
การลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
25 ธันวาคม 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2594
20 ธันวาคม 2566
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.