04 เมษายน 2565
แต่งตั้งประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการเฉพาะเรื่อง
04 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30 มีนาคม 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
21 มีนาคม 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
14 มีนาคม 2565
แจ้งกรรมการถึงแก่กรรม
04 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
28 กุมภาพันธ์ 2565
การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
24 กุมภาพันธ์ 2565
(แก้ไข) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
15 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
14 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564
14 กุมภาพันธ์ 2565
นำส่งงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
14 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564