27 ตุลาคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
22 กันยายน 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO (แก้ไข)
22 กันยายน 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 กันยายน 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
21 กันยายน 2563
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน 2563
การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
17 กันยายน 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 กันยายน 2563
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
24 สิงหาคม 2563
แจ้งการงดจ่ายปันผลระหว่างกาล
17 สิงหาคม 2563
แจ้งการหยุดชดเชยตามประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
07 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
07 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)