07 พฤษภาคม 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดการประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
22 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
19 เมษายน 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 เมษายน 2564
ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อหุ้น ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
05 เมษายน 2564
แต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
05 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
18 มีนาคม 2564
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1,250 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
04 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
19 กุมภาพันธ์ 2564
(แก้ไข) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
15 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
15 กุมภาพันธ์ 2564
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย