12 กุมภาพันธ์ 2567
นำส่งงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
12 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
02 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
22 มกราคม 2567
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
05 มกราคม 2567
การลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
25 ธันวาคม 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2594
20 ธันวาคม 2566
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
06 ธันวาคม 2566
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
21 พฤศจิกายน 2566
(แก้ไข) การขายหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
21 พฤศจิกายน 2566
การขายหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
08 พฤศจิกายน 2566
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
08 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566