14 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 มกราคม 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาทแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
21 มกราคม 2565
การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
21 มกราคม 2565
การยื่นรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6ข)
30 ธันวาคม 2564
การเสร็จสิ้นการดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจในกลุ่ม High Value Business (HVB)
21 ธันวาคม 2564
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4 ส่วนที่ 2/2)
21 ธันวาคม 2564
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4 ส่วนที่ 1/2)
20 ธันวาคม 2564
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
22 พฤศจิกายน 2564
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
10 พฤศจิกายน 2564
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
10 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)