Day 1...

เพาะต้นกล้า

GC เชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดีในวันแรก จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงในวันต่อมา ดังนั้น เมื่อเข้ามาเป็น GC Citizen แล้ว พนักงานทุกคนจะได้รับการดูแลจากหัวหน้างานและพี่เลี้ยง ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำในการปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนระบบงานและวิธีการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการเข้าทำงาน

Day 120...

ปลูกลงดิน

GC บ่มเพาะพนักงานด้วยการเรียนรู้จากการทำงานจริงภายใต้การสอนงานอย่างใกล้ชิดของหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยง เมื่อผ่านช่วงปรับตัวมาแล้ว พนักงานจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานที่พนักงานเป็นเจ้าของ ในระหว่างนี้ หัวหน้างานจะคอยสังเกตและวางแผนการพัฒนาความสามารถของพนักงานทั้งที่เป็นการต่อยอดด้านที่เป็นจุดแข็งของพนักงานและเติมเต็มด้านที่เห็นว่ามีโอกาสพัฒนาเพิ่มได้ โดยจะมีการ Coach และให้ Feedback ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นระยะๆ

Day 366...

ใส่ปุ๋ย พรวนดิน

GC ให้ความสำคัญกับการสร้างภาวะผู้นำควบคู่กับความสามารถในงาน พนักงานจะได้รับการพัฒนาตาม Leadership Roadmap ที่เริ่มตั้งแต่การนำตนเอง การนำทีม ไปจนถึงการบริหารและการสร้างทีม ซึ่งหัวหน้างานจะเข้ามามีบทบาทในการเป็น Co-Coach กับ Program Facilitator นอกจากนี้ Day 366 ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่หัวหน้างานและพนักงานจะเริ่มพูดคุยและวางแผนการเติบโตในระยะ 1-3 ปี

Day 1000...

จากต้นกล้าสู่ไม้ยืนต้น

GC เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเติบโต เมื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและมีภาวะผู้นำจนถึงระดับที่สามารถส่งมอบผลงานได้ตามข้อคาดหวังที่กำหนด เมื่อเดินทางมาถึง Day 1000 พนักงานจะมีผลงานสะสมเป็น Portfolio ของตนเอง ซึ่งสามารถจัดทำเป็น Proposal เพื่อขอเลื่อนระดับงานได้

Day 1001…

เติบโตอย่างยั่งยืน

GC ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้โอกาสการเข้าสู่ตำแหน่งบังคับบัญชาเปิดกว้างสำหรับพนักงานทุกคน ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน พนักงานจะได้รับการหมุนเวียนไปยังหน้างานที่เกี่ยวข้อง Exposure ซึ่งเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ใน Career Path โดยหัวหน้างานและพนักงานจะมีการหารือร่วมกันเพื่อวางแผนการเติบโตและเตรียมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถพร้อมอยู่เสมอ

จากความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ และสายงานบริหารศักยภาพองค์กร ร่วมกับ RISE Academy ด้วยการสนับสนุนของ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน อดีตผู้จัดการใหญ่ (President) จัดโปรแกรม GC NextGen เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ของบริษัทฯ ให้มีแนวคิดแบบเจ้าของกิจการและมีทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และจัดให้มี Platform (Sandbox) สําหรับคนรุ่นใหม่ในการคิดและลงมือทําสิ่งใหม่โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆ ข้ามสายงานจนเกิดเป็น Innovative Community ขึ้นภายใน GC

โครงการ

พัฒนาทักษะ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

(Data Science and Engineering Program)

GC มีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Data Driven Organization โดยได้ริเริ่มโครงการ พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science & Engineering Program) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เน้นการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหลักทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกวิเคราะห์ โดยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลมหัต (Big Data) ของระบบปฏิบัติการองค์กร เพื่อนํามาพัฒนาโมเดลทํานายผลที่มีความสอดคล้อง แม่นยํา ก่อนนําผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรโครงการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science & Engineering program) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้