นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

อายุ: 63 ปี 4 เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:4 เมษายน 2565

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy in Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทรัพยากรน้ำ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 41 (นบส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • Change Management Training Programme, RIPA International Training Center, United Kingdom
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า (2552)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (เอกสารวิจัยส่วนบุคคลชมเชย)
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 19/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 28/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 329/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน การบริหารจัดการองค์กร การปกครอง และการกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

 • 30 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 4 เม.ษ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 1 แห่ง

 • 13 ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 17 ต.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2566 ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารจัดการน้ำ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย. 2565 คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 22 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2564 เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน