นายเชิดชัย บุญชูช่วย

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเชิดชัย บุญชูช่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

อายุ: 56 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:19 ธันวาคม 2565, 7 เมษายน 2566 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมการศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 320/2022), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ นวัตกรรม และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 19 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 7 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
 • 22 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 พ.ย. 2564 - 7 มี.ค. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Ltd.
 • 8 ต.ค. 2564 - 1 มี.ค. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 • 11 ต.ค. 2564 - 10 ก.พ. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 1 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 29 เม.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2564 กรรมการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • 12 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • 12 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2564 กรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จำกัด
 • 13 ส.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2564 กรรมการ บริษัท TTM Sukuk Berhad
 • 1 ต.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน