พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

อายุ: 53 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 มกราคม 2566, 09 เมษายน 2567 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Electrical Engineering (Communications and Signal Processing), University of Minnesota, Minnesota, U.S.A.
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering, Virginia Military Institute, Virginia, U.S.A.
 • Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa, Canada
 • Electronic Commerce Course, Orlando, Florida, U.S.A.
 • Computer Emergency Response Team, Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.
 • National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii, U.S.A.
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง ความมั่นคง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

 • 15 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 3 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 2 แห่ง

 • 1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 ม.ค. 2566 - 9 เม.ย. 2567 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ก.ย. 2557 - 31 ส.ค. 2566 กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 30 ก.ย. 2564 รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน