15 กุมภาพันธ์ 2556
งบการเงินรายปี 2555
11 มกราคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 มกราคม 2556
รายงานความสำเร็จของการควบบริษัทระหว่าง PTTUT กับ IPT
07 มกราคม 2556
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทฯ
24 ธันวาคม 2555
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
06 พฤศจิกายน 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2555
06 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พฤศจิกายน 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2555 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
06 พฤศจิกายน 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
01 พฤศจิกายน 2555
แจ้งการเลิกบริษัทย่อย บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด
24 ตุลาคม 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
22 ตุลาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ตุลาคม 2555