06 พฤศจิกายน 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2555 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
06 พฤศจิกายน 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
01 พฤศจิกายน 2555
แจ้งการเลิกบริษัทย่อย บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด
24 ตุลาคม 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
22 ตุลาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ตุลาคม 2555
19 ตุลาคม 2555
แจ้งผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับโอนมาจาก PTTAR
01 ตุลาคม 2555
การปรับโครงสร้างบริษัทในเครือของ PTTGC
26 กันยายน 2555
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
20 กันยายน 2555
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
14 กันยายน 2555
โครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
30 สิงหาคม 2555
การควบบริษัทระหว่าง บริษัท PTTUT กับ บริษัท IPT
17 สิงหาคม 2555
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล