07 สิงหาคม 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
01 สิงหาคม 2556
รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ท่อรับน้ำมันดิบรั่วในทะเล
29 กรกฎาคม 2556
ท่อรับน้ำมันดิบรั่วในทะเล
25 กรกฎาคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
18 กรกฎาคม 2556
การหยุดเดินเครื่องโรงผลิตเม็ดพลาสติก LDPE ของบริษัทฯ
02 กรกฎาคม 2556
การโอนกิจการทั้งหมดของ BPE และ PTTPE มาที่บริษัทฯ
25 มิถุนายน 2556
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย PPCL และการลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการฟีนอล 2
10 พฤษภาคม 2556
การร่วมลงทุนในบริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จำกัด
07 พฤษภาคม 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2556
07 พฤษภาคม 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1/2556 และ MD&A
07 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07 พฤษภาคม 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556