03 พฤษภาคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
26 เมษายน 2556
การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
18 เมษายน 2556
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เมษายน 2556
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
19 มีนาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2556
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์
19 กุมภาพันธ์ 2556
แต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
18 กุมภาพันธ์ 2556
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 (แก้ไข)
15 กุมภาพันธ์ 2556
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555
15 กุมภาพันธ์ 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี 2555
15 กุมภาพันธ์ 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2555 และ MD&A
15 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)