18 ตุลาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
16 ตุลาคม 2556
กรรมการลาออก
15 ตุลาคม 2556
กรรมการลาออก
27 กันยายน 2556
กรรมการลาออก
26 กันยายน 2556
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
20 กันยายน 2556
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02 กันยายน 2556
แจ้งการเลิกบริษัทย่อย BPE และ PTTPE
16 สิงหาคม 2556
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
15 สิงหาคม 2556
ผลกระทบกรณีโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 หยุดการผลิต
07 สิงหาคม 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 2/2556 และ MD&A
07 สิงหาคม 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2556
07 สิงหาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)