18 กุมภาพันธ์ 2556
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 (แก้ไข)
15 กุมภาพันธ์ 2556
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555
15 กุมภาพันธ์ 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปี 2555
15 กุมภาพันธ์ 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2555 และ MD&A
15 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
15 กุมภาพันธ์ 2556
งบการเงินรายปี 2555
11 มกราคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 มกราคม 2556
รายงานความสำเร็จของการควบบริษัทระหว่าง PTTUT กับ IPT
07 มกราคม 2556
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทฯ
24 ธันวาคม 2555
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
06 พฤศจิกายน 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2555
06 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)