31 ตุลาคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้
31 ตุลาคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
28 ตุลาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
25 ตุลาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
22 ตุลาคม 2556
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
18 ตุลาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
16 ตุลาคม 2556
กรรมการลาออก
15 ตุลาคม 2556
กรรมการลาออก
27 กันยายน 2556
กรรมการลาออก
26 กันยายน 2556
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
20 กันยายน 2556
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02 กันยายน 2556
แจ้งการเลิกบริษัทย่อย BPE และ PTTPE