19 กุมภาพันธ์ 2557
นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2556 และ MD&A (แก้ไข Adjusted EBITDA Breakdown)
18 กุมภาพันธ์ 2557
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557
นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2556 และ MD&A
18 กุมภาพันธ์ 2557
งบการเงินรายปี 2556
18 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
03 กุมภาพันธ์ 2557
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
17 มกราคม 2557
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (แก้ไข PDF ภาษาอังกฤษ)
17 มกราคม 2557
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14 มกราคม 2557
การดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
07 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน Myriant
24 ธันวาคม 2556
การซื้อหุ้น Myriant จากกลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบัน