10 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
04 พฤษภาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
03 พฤษภาคม 2555
แจ้งผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP Warrant ที่ได้รับโอนมาจาก PTTAR
30 เมษายน 2555
การแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
27 เมษายน 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
12 เมษายน 2555
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
01 มีนาคม 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์
29 กุมภาพันธ์ 2555
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
20 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (แก้ไขวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน Template)
17 กุมภาพันธ์ 2555
การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)