20 ธันวาคม 2556
การลงนามสัญญา ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
11 ธันวาคม 2556
การลงนามร่างข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมทุนทำการผลิต PT Pertamina
02 ธันวาคม 2556
การดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
28 พฤศจิกายน 2556
การลงนามสัญญาโครงการขยายกำลังผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ 2
15 พฤศจิกายน 2556
การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
11 พฤศจิกายน 2556
การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
06 พฤศจิกายน 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2556
06 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พฤศจิกายน 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2556 และ MD&A
06 พฤศจิกายน 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2556 และ MD&A
06 พฤศจิกายน 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
01 พฤศจิกายน 2556
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย PTGC13DA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน