11 พฤศจิกายน 2556
การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
06 พฤศจิกายน 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2556
06 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พฤศจิกายน 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2556 และ MD&A
06 พฤศจิกายน 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2556 และ MD&A
06 พฤศจิกายน 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
01 พฤศจิกายน 2556
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย PTGC13DA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
31 ตุลาคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้
31 ตุลาคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
28 ตุลาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
25 ตุลาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
22 ตุลาคม 2556
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)