08 สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (เปลี่ยนหน่วยและแก้ไขประเภทของความเห็น)
07 สิงหาคม 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2555
07 สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07 สิงหาคม 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 2/2555 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
07 สิงหาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
03 สิงหาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 7 สิงหาคม 2555
01 สิงหาคม 2555
แจ้งผลการใช้สิทธิ PTTAR ESOP Warrant
30 กรกฎาคม 2555
การปรับสูตรราคาซื้อขายวัตถุดิบปิโตรเคมีจากก๊าซธรรมชาติ
17 กรกฎาคม 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
01 มิถุนายน 2555
ชี้แจงข้อมูลเรื่องการลงทุนในบริษัท NatureWorks LLC
01 มิถุนายน 2555
ชี้แจงข้อมูลเรื่องการลงทุนในบริษัท Perstorp Holding France SAS/VENCOREX Holding
10 พฤษภาคม 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2555