17 กุมภาพันธ์ 2555
การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
17 กุมภาพันธ์ 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับระยะเวลา19 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
17 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
03 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งการหยุดผลิตชั่วคราวของ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
02 กุมภาพันธ์ 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
02 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP Warrant ที่ได้รับโอนมาจาก PTTAR
31 มกราคม 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
27 ธันวาคม 2554
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
24 พฤศจิกายน 2554
งบการเงินของ PTTCH สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 ตุลาคม 2554 (วันก่อนควบบริษัท)