30 กรกฎาคม 2555
การปรับสูตรราคาซื้อขายวัตถุดิบปิโตรเคมีจากก๊าซธรรมชาติ
17 กรกฎาคม 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
01 มิถุนายน 2555
ชี้แจงข้อมูลเรื่องการลงทุนในบริษัท NatureWorks LLC
01 มิถุนายน 2555
ชี้แจงข้อมูลเรื่องการลงทุนในบริษัท Perstorp Holding France SAS/VENCOREX Holding
10 พฤษภาคม 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2555
10 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
10 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
04 พฤษภาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
03 พฤษภาคม 2555
แจ้งผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP Warrant ที่ได้รับโอนมาจาก PTTAR
30 เมษายน 2555
การแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
27 เมษายน 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้