09 พฤศจิกายน 2554
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555 ของบริษัท PTTGC
08 พฤศจิกายน 2554
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
08 พฤศจิกายน 2554
แจ้งผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP Warrant ที่ได้รับโอนมาจาก PTTAR
02 พฤศจิกายน 2554
ชี้แจงการนำส่งงบการเงินไตรมาส 3 และงบการเงินก่อนวันควบกิจการ
27 ตุลาคม 2554
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
26 ตุลาคม 2554
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทฯ
26 ตุลาคม 2554
ชี้แจงผลกระทบจากน้ำท่วม
20 ตุลาคม 2554
สรุปข้อสนเทศ: PTTGC (แก้ไขมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น หน้า 68)
19 ตุลาคม 2554
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554
19 ตุลาคม 2554
สรุปข้อสนเทศ: PTTGC
19 ตุลาคม 2554
ตลาดหลักทรัพย์รับ "PTTGC" เข้าเริ่มซื้อขาย 21 ต.ค. 54