24 พฤศจิกายน 2554
งบการเงินของ PTTAR สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 ตุลาคม 2554 (วันก่อนควบบริษัท)
24 พฤศจิกายน 2554
นำส่งงบการเงินวันก่อนควบบริษัท
23 พฤศจิกายน 2554
เพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
21 พฤศจิกายน 2554
การลงทุนในบริษัท Perstorp Holding France SAS
11 พฤศจิกายน 2554
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
09 พฤศจิกายน 2554
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555 ของบริษัท PTTGC
08 พฤศจิกายน 2554
หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
08 พฤศจิกายน 2554
แจ้งผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP Warrant ที่ได้รับโอนมาจาก PTTAR
02 พฤศจิกายน 2554
ชี้แจงการนำส่งงบการเงินไตรมาส 3 และงบการเงินก่อนวันควบกิจการ
27 ตุลาคม 2554
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
26 ตุลาคม 2554
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทฯ
26 ตุลาคม 2554
ชี้แจงผลกระทบจากน้ำท่วม