27 เมษายน 2555
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
12 เมษายน 2555
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
01 มีนาคม 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์
29 กุมภาพันธ์ 2555
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
20 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (แก้ไขวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน Template)
17 กุมภาพันธ์ 2555
การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
17 กุมภาพันธ์ 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับระยะเวลา19 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
17 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555