CSR-DIW Award 2559
CSR-DIW Award 2559
กลุ่มบริษัท PTTGC 14 โรงงาน คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2559 สะท้อนองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
Thailand’s Top Corporate Brands 2559
Thailand’s Top Corporate Brands 2559
บริษัทฯ ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ 21,075 ล้านบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation)
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559
จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล ผ่านงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 7 รางวัล จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
IAA Awards for Listed Companies: Best CEO 2559
IAA Awards for Listed Companies: Best CEO 2559
CEO ได้รับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2558/2559 : Best CEO ประเภทสินค้าอุตสาหกรรม จากการประเมินของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่นำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 ระดับทอง
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 ระดับทอง
PTTGC ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559
บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559
PTTGC ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม” Money and Banking Awards 2559 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม
Thailand ICT Excellence Awards 2016
Thailand ICT Excellence Awards 2016
PTTGC & PTTME ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards ประเภทโครงการ Core Process Improvement Process และ Cross Application Timesheet ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย รางวัลนี้จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
หุ้นขวัญใจมหาชน 2559
หุ้นขวัญใจมหาชน 2559
PTTGC รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Awards)” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นและได้รับความนิยมสูง รางวัลนี้จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลคนดี ศรีอำนวยศิลป์ 2559
รางวัลคนดี ศรีอำนวยศิลป์ 2559
Chairman & CEO รับรางวัลคนดี ศรีอำนวยศิลป์ ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนเก่า ที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียง ให้กับสังคม และประเทศชาติ
Thailand Quality Prize 2016
Thailand Quality Prize 2016
ผลงาน PH-P1-TE Small Group ของ PHN ได้รับรางวัล Silver ประเภท Manufacturing QCC Prize จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
PTT Group Operational Excellence Award 2016
PTT Group Operational Excellence Award 2016
PTTGC ได้รับรางวัล PTT Group Operational Excellence Award 2016 จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค รวมถึงประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อพัฒนาองค์กรในกลุ่มปตท. เพื่อก้าวสู่มาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศ
Thailand Quality Class (TQC) 2016
Thailand Quality Class (TQC) 2016
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ (POL) ได้รับรางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2558 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ