PTTGC Group รับมอบประกาศนียบัตร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
PTTGC Group รับมอบประกาศนียบัตร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
PTTGC สาขา 2 สาขา 3 สาขา 4 สาขา 5 และสาขา 11 ได้รับประกาศณียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการนำร่องระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย ระยะ ที่ 1 โดย PTTGC ทั้ง 5 สาขา ได้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2558-2560
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
PTTGC สาขา 2 สาขา 3 สาขา 4 สาขา 8 ได้รับรางวัลในระดับแพลตินัม PTTGC สาขา 5 สาขา 6 สาขา 12, TOCGC, TSCL และ PHN ได้รับรางวัลในระดับเพชร และสาขา 2 และสาขา 9 ได้รับรางวัลในระดับทอง
รางวัล SET Sustainability Awards
รางวัล SET Sustainability Awards
PTTGC รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจำปี 2560 ซึ่งมอบให้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
รางวัลหุ้นยั่งยืน
รางวัลหุ้นยั่งยืน
PTTGC ได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Environmental, Social and Governance: ESG) และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รางวัลองค์กรโปร่งใส
รางวัลองค์กรโปร่งใส
PTTGC ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของ PTTGC ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
AFEO Honorary Fellow Award
AFEO Honorary Fellow Award
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO ได้รับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award ในงาน 35th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO ครั้งที่ 35) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคลที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่น และมีการนำความรู้ ความสามารถนั้นมาพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม
PTTGC รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม โดยจัดส่งผลงานนวัตกรรม “การพัฒนาถุงเพาะชำ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัฯฑ์สำหรับผักสลัด ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%” เป็นหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมควบคู่กับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Certification)
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Certification)
PTTGC ได้รับการต่ออายุสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี และต้องผ่านกระบวนการประเมินตนเองที่มีการสอบทาน และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชันพร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2560
รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2560
PTTGC ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2560 ประเภทดีเยี่ยม โดยได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2559
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 2559
รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีความร่วมใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตการงาน มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
Investors’ Choice Award 2559
Investors’ Choice Award 2559
PTTGC ได้รับรางวัล Investor’s Choice Award 2559 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่อง 5 ปี ติดต่อกัน รางวัลดังกล่าวสะท้อนการให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล และการให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้น
CSR-DIW Award 2559
CSR-DIW Award 2559
กลุ่มบริษัท PTTGC 14 โรงงาน คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2559 สะท้อนองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม