05 เมษายน 2560

PTTGC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น PTTGC ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย รวมถึงอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.85 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คงเหลือเงินที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560 และอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ข่าวอื่นๆ