17 สิงหาคม 2560

PTTGC ลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในเมียนมา กับ บริษัท เอ.เค.แพคและจักรกล จำกัด

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง บริษัท เอ.เค.แพคและจักรกล จำกัด และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายและคุณเอก ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ.เค.แพคและจักรกล จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว พร้อมด้วยคุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์  ให้เกียรติร่วมในพิธี  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Banquet room ชั้น 5 อาคาร c ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

การลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มีความเป็นมาจากการที่บริษัทฯ เห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ที่มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 170 ล้านคน และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นการรองรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับลูกค้า นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทางได้

การร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจ สร้างฐานการผลิต สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคในการพัฒนาสูตรใหม่ ๆ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน