17 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 4/2558

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  คุณปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ของพีทีที โกลบอล เคมิคอล ในงาน Analyst Meeting ครั้งที่ 4/2558 พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Operational Excellence”  โดยคุณกัญจน์ ปทุมราช  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น   เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Synergy Hall  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C  กรุงเทพฯ

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ และ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน  ร่วมพบปะสื่อมวลชนในงาน Media Meeting ครั้งที่ 4/2558 พร้อมแถลงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2558  พร้อมตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ณ ห้อง Executive Lounge ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ