09 กันยายน 2562

GC จับมือ ALPLA ร่วมสร้างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

GC และ ALPLA ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE แห่งแรกของไทย

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง GC และ ALPLA ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ชนิด rPET และ rHDPE คุณภาพสูงระดับโลก ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) ณ นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และ ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพมหานคร

คุณสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า "GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร (Resource Revolution) ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย GC ได้นำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เป็นการเก็บขยะพลาสติกจากทะเลมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น, โครงการ ThinkCycle Bank มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน และโครงการ PPP Rayong โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการขยะ เป็นต้น โดยธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาที่เกิดจาก Single-use Plastic เพื่อสร้างสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล โดยการมีโรงงานรีไซเคิลและผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นหนึ่งใน Milestone สำคัญที่จะทำให้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า หรือ Value Chain ครบสมบูรณ์

ความร่วมมือระหว่าง GC และ ALPLA ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการต้นแบบเพื่อสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้เกิดการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้เพื่อการสร้างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล ที่ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE ที่มีมาตรฐานสูงแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่ง ALPLA เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลและการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากทวีปยุโรป ซึ่งจะทำให้มีระบบการจัดการที่ดี การออกแบบการผลิตที่รักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งการเกิดการจ้างงานคนในชุมชน จังหวัดระยอง และแผนการจัดหาวัตถุดิบผ่านความร่วมมือกับชุมชนอีกด้วย"

ข่าวอื่นๆ