23 ธันวาคม 2563

กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล ในงาน PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด โลกยุคใหม่ในแบบ CG : Step to the Future

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมด้วย CEO กลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT PTTEP TOP IRPC GPSC และ OR ร่วมพิธีเปิดงาน PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด “โลกยุคใหม่ในแบบ CG : Step to the Future” ซึ่งในปีนี้ IRPC เป็นเจ้าภาพ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเป็นการจัดงานในออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง (100% Virtual Conference) เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ กลุ่ม ปตท. ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ให้เข้ากับยุค New Normal โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ภายในงานมี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า แขกรับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ และสื่อมวลชน ร่วมรับชมรวมทั้งหมด 4,156 ราย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “CG กับการขับเคลื่อนองค์กรในวิถีชีวิตใหม่” โดย CEO กลุ่ม ปตท. ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานสากล รวมถึง กิจกรรมประกวดคลิปสั้น “CG Talent Contest” ของพนักงาน รวม 13 เรื่อง ตามแนวคิด “อยากหาธรรม (-มาภิบาล)” VS “อย่าหาทำ” และนิทรรศการ “CG Challenge in Business Disruption” ทั้งนี้ ก่อนจบงาน คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี CSL ได้ร่วมจับรางวัล Lucky Draw ให้กับผู้เข้าร่วมรับชมอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ