04 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ สหพัฒน์ฯ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ และกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจ ระหว่าง คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง The Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กข์ อาคารซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลและทักษะความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน บุกเบิกพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และร่วมกันแสวงหาพันธมิตรในการลงทุน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจของอุตสาหกรรมพลาสติก และร่วมกันในการหาตลาดเพื่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก ซึ่งจะช่วย สร้างมูลค่าให้กับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ข่าวอื่นๆ