07 สิงหาคม 2555

PTT Global Chemical สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ (TUBC 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(PTTGC) มอบทุนสนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ หรือ Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC 2012) ให้กับ ผศ. ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคุณพันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555

PTT Global Chemical ให้การสนับสนุน TUBC อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาด้านการจัดการ การวิเคราะห์แก้ปัญหา การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก 16 สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล จีน และ 4 ตัวแทนจากไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหมิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วม โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวอื่นๆ