08 เมษายน 2565

GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Synergy Hall Energy Complex เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งในปีนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,056 ราย โดยการจัดประชุมนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม จึงได้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) อย่างครบถ้วน

ข่าวอื่นๆ