04 เมษายน 2556

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

PTTGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามกฏหมาย รวมถึงอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จำกัด (มหาชน)(BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE) ให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2556 ใน อัตราหุ้นละ 2.45 บาท ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ข่าวอื่นๆ