17 กุมภาพันธ์ 2555

พิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นประธานในพิธีส่งมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และการลงนามในพันธสัญญานำหลักการ นโยบาย และจรรยาบรรณ มาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติด้วยมาตรฐานสูงสุด โดยการเป็นผู้นำด้านจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ PTTGC ชั้น 18

ข่าวอื่นๆ