24 พฤศจิกายน 2558

PTT Global Chemical Welcomed the Shareholders for Company Site Visit.

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน  ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 2 รุ่น โดยได้บรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี จากนั้น คณะผู้ถือหุ้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน ในกลุ่มบริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล ณ จังหวัดระยอง   โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บรรยายให้ความรู้ ตลอดเส้นทางเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2558

ในช่วงบ่าย คุณกัญจน์ ปทุมราช ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น คุณวริทธิ์  นามวงษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานกิจการองค์กร คณะผู้ถือหุ้น  ผู้บริหาร  และพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 8,000 ตัว  เต่าทะเล จำนวน 25 ตัว ต่อวัน  และร่วมกิจกรรมขัดกระดองเต่าและบ่อเต่า ตลอดจนร่วมสนับสนุนโครงการบ้านเต่า  เป็นเงิน 50,000 บาท  ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ จัดขึ้นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น  ตลอดจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นลักษณะสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงกลั่นน้ำมัน  โรงอะโรเมติกส์  โรงโอเลฟินส์  โรงผลิตเม็ดพลาสติก และโรงงานขั้นต่อเนื่องต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ