28 มิถุนายน 2560

PTTGC ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Recertification)

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ  (CAC - Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  จาก คุณสุรงค์ บูลกุล กรรมการ CAC พร้อมด้วยนางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร    นายอดิศร  วิชัยขัทคะ  ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน     นางรัตนา  นาคะศิริ  ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท  เข้าร่วมงานด้วย  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560   ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เรอเนสซองส์ กรุงเทพ   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     

ในงานดังกล่าวมีผู้แทนบริษัทต่างๆ ที่ผ่านการรับรองฯ  ในไตรมาสที่ 4/2559   และไตรมาสที่ 1/2560    รวมจำนวน 90 บริษัท เข้ารับมอบใบประกาศฯ ด้วย ปัจจุบัน มีบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จำนวน 836 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 232 บริษัท

PTTGC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งใบรับรองฯ มีอายุ 3 ปี   ในการขอรับการรับรองฯ ต้องผ่านกระบวนการประเมินตนเองที่มีการสอบทาน และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชัน   พร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ข่าวอื่นๆ