11 กันยายน 2562

GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน TMA: Global Business Dialogue 2019

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “Global Business Dialogue 2019 : “Designing New Growth Model towards Sustainability” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยบรรยายในหัวข้อ “Enhancing Environmental Consciousness in Business Process” เพื่อนำเสนอแนวทางและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

คุณวราวรรณ กล่าวว่า “ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด นอกเหนือจากการดำเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรแล้วนั้น GC ยังมีการยกระดับและขยายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปสู่ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใน GC นั้น เริ่มจากผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อและความมุ่งมั่นร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดย GC มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ทั้งนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม GC มุ่งเน้น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) โดยนำแนวคิด Circular Living มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนของทุกคน นอกจากนี้ GC ยังได้ร่วมดำเนินโครงการต่างๆ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น จีวรรีไซเคิลจากโครงการคุ้งบางกระเจ้า เป็นต้น

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ แต่ GC ไม่หยุดเพียงเท่านี้ GC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและยินดีที่จะแชร์แนวคิดและการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทต่างๆ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มของความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะเรามีโลกเพียงใบเดียว”